Přeskočit navigaci | Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality

Opravené jízdní řády s platností od 6.4.2020

Vydáno dne: 3.4.2020

linka čř. 620710 linka č. 620711

Informační leták Finančního úřadu Chrudim

Vydáno dne: 27.3.2020

Bezkontaktní způsob odevzdání daňových přiznání.

Omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji

Vydáno dne: 27.3.2020

přehled omezení železniční dopravy s platností od 28.3.2020.

Informace pro podnikatele

Vydáno dne: 25.3.2020

Zveřejnění změny na železnici

Vydáno dne: 20.3.2020

Pardubický kraj

Sbírka zákonů částky 41/2020

Vydáno dne: 19.3.2020

Obecní úřad Bylany - INFORMACE

Vydáno dne: 18.3.2020

COVID-19

Krizové řízení - INFORMACE - pomoc seniorům

Vydáno dne: 17.3.2020

letáček na pomoc seniorům

Opatření hejtmana Pardubického kraje ze dne 17.3.2020

Vydáno dne: 17.3.2020

ke změně způsobu nástupu cestujících do vozidla a ke změně způsobu odbavení – tzn. zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi u všech dopravců veřejné linkové osobní dopravy na území Pardubického kraje.

OMEZENÍ PROVOZU Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 16.3.2020

z důvodu ochrany před koronavirem - do odvolání

UPOZORNĚNÍ na jízdní řády autobusových linek s avizovaným omezením pro

Vydáno dne: 13.3.2020

Mimořádné změny jízdních řádů - omezení provozu vybraných spojů

Sděleni ZŠ Heřmanův Městec

Vydáno dne: 12.3.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ k ochraně obyvatelstva

Vydáno dne: 10.3.2020

proti onemocnění COVID-19 - koronavir

Sdělení ZŠ Heřmanův Mšstec

Vydáno dne: 10.3.2020

Uzavření školy

ÚŘEDNÍ DOBA Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 6.2.2020

PO 8:00-11:30 12:30-17:00 hod. ST 8:00-11:30 12:30-15:00 hod.

Info firmy AVE - Svoz nebezpečného odpadu

Vydáno dne: 19.1.2020

Ukončen sběr pneumatik

Poplatky 2020 - informace

Vydáno dne: 9.1.2020

Poplatky TKO a PSI

Oznámení Obce Bylany k ukládání odpadu

Vydáno dne: 4.12.2019

ve sběrném dvoře firmy Recykling a.s. Chrudim

Informace Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 27.11.2019

Odpady 2020

Nový televizní signál DVB-T2

Vydáno dne: 14.11.2019

www MŠ Bylany

Vydáno dne: 30.3.2016

Mateřská školka Bylany má nové webové stránky:
Mateřská školka Bylany

CETIN existence nadzemních nebo podzemních sítí

Vydáno dne: 26.10.2015

Zdarma na vyžádání

Obecní knihovna - oznámení

Vydáno dne: 9.1.2015

Od 1.1.2015 je možné navštívit knihovnu v novém čase, a to KAŽDÝ ČTVRTEK od 15:00 do 17:00hod.

VS Chrudim - Informace

Vydáno dne: 20.1.2014

Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem dle §36 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění

Úřední deska

Vyhláška č 2020/004 MZE ČR - OOP

Vydáno dne: 3.4.2020

Opatření obecné povahy č. 17110/2020-MZE-16212

OMEZENÍ PROVOZU Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 16.3.2020

z důvodu ochrany před koronavirem - do odvolání

Usnesení vlády ČR sb032-20-AK

Vydáno dne: 16.3.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ k ochraně obyvatelstva

Vydáno dne: 10.3.2020

proti onemocnění COVID-19 - koronavir

Rozpočtové opatření č. 9/2019 Obce Bylany

Vydáno dne: 13.1.2020

ze dne 16.12.2019

Vyhláška č. 2019/021 Opatření obecné povahy

Vydáno dne: 9.12.2019

MZe č.j. 639/2019-MZE-16212

Vyhláška č. 2019/004 MZeČR OOP

Vydáno dne: 5.4.2019

Č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Výroční zpráva Obce Bylany za rok 2018

Vydáno dne: 25.2.2019

zák.106/1999 O svobodném přístupu k informacím

Výzva ÚZSVM/HPU/6665/2018-HPU/VI

Vydáno dne: 23.8.2018

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem na území obce Bylany

Odpověď na žádost GDPR 3892018

Vydáno dne: 18.6.2018

Odpověď na žádost č.j. 389/2018

Odpověď na žádost dle zákona 106,1999 Sb čj. 2552018

Vydáno dne: 6.4.2018

odpověď na žádost evidovanou pod č.j. Bl/255/2018

Žádost o informace dle zák.č. 106/1999 Sb. - Dluhy právnických osob

Vydáno dne: 26.3.2018

Žádost evidována pod č.j. Bl/255/2018

Vyhláška .č. 2018/004 ÚZSVM - výzva vlastníkům nemovitostí - AKTUALIZ

Vydáno dne: 22.2.2018

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Výroční zpráva obce Bylany 2017

Vydáno dne: 20.2.2018

Výroční zpráva obce Bylany o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2017

Vyhláška 2015/016 Výzva vlastníků nemovitostí

Vydáno dne: 27.8.2015

Informace pro veřejnost

Počasí

Počasí na zítřek Počasí na pozítří

OÚ Bylany

Bylany čp. 77, 538 01 Bylany
IČO: 00269905
DIČ: CZ00269905

Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 18 hod.
Středa 8 - 18 hod.

Bank. účet:
5627 - 531/0100

Telefon: 469 687 133
E-mail: OU.Bylany@worldonline.cz
ID datové schránky: qmsa4he
WWW: http://www.bylany.cz

Město Chrudim

Informační portálek chrudimského regionu - www.Chrudim.info

Veřejná správa on-line

Veřejná správa on-line

Portál územních samospráv

Portál územních samospráv

Web kraje

Pardubický kraj

Východní Čechy

Dovolená Východní Čechy

Svazek obcí

Mikroregion Chrudimsko

Mikroregion západně od Chrudimi

Mikroregion západně od Chrudimi

Ověřená firma

Obec Bylany a 1. světová válka

Výstřely na následníka rakousko-uherského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este odstartovaly v letních měsících roku 1914 celosvětový válečný konflikt, který do té doby neměl v dějinách lidstva obdoby.

Kromě milionů padlých a raněných na všech frontách však měly válečné události let 1914-1918 značný vliv i v zázemí válčících států. Vedle dopadu na ekonomiku a společnost celého tehdejšího Českého království lze ovšem sledovat také dopady na konkrétní lokality, což v plné míře platí i pro Bylany.

Jména bylanských obyvatel, kteří padli na bojištích „Velké války“ (jak byla v dobovém jazyce 1. světová válka zvána), lze dodnes spatřit na pamětní desce v současnosti druhotně umístěné v budově OÚ Bylany. Řada zajímavých okolností však bohužel dodnes zůstává neznáma. Bylany v této době měly více než 500 obyvatel (v roce 1890 279 obyvatel, roku 1921 již 530 obyvatel) a během 1. světové války v čele obce stál starosta František Grof. Poměrně závažným problémem, jemuž musela čelit v této době každá obec, byly fiskální požadavky rakousko-uherské vlády, kterým za mimořádné situace nebylo možné čelit. Na vnitřní život v monarchii dohlíželo vídeňské ministerstvo vnitra, a to prostřednictvím místodržitelství v Praze. Význačné české politiky rakouská vláda postupem doby nechala zadržet a uvěznit; český zemský sněm navíc již od léta 1913 nefungoval (byl císařem rozpuštěn po veřejných nepokojích na základě tzv. Anenských patentů). Zájmy české veřejnosti tedy neměl kdo hájit.

Zvláště patrná tato skutečnost byla v záležitostech tzv. válečných půjček. Upisování válečných půjček vynucovaly vládní orgány často dosti nevybíravě. Pro Bylany nakonec měly tyto válečné půjčky značně negativní dopad – díky nim totiž v obci nikdy nevznikla škola. Plány na zřízení školy v Bylanech podle všeho pocházely z počátku 20. století a začalo shromažďování jmění, bezpodmínečně nutného především k realizaci stavby zamýšlené školní budovy. Ze dne 24. května 1916 pochází v Podacích protokolech OÚ Bylany (dnes v SOkA Chrudim) zápis, že „na IV. válečnou půjčku obec upsala 800 K. Vypůjčila si je ze jmění školy, která v Bílanech by se vystavěla“. Na válečné půjčky v letech 1914-19818 nakonec obec Bylany upsala celkem 6 300 K, což byla celkem vysoká částka. Tyto peníze ovšem po skončení válek neměl kdo vrátit, poněvadž Rakousko-Uhersko již neexistovalo. Půjčených 800 K ze školního fondu ovšem obec formálně dlužila i nadále a je tedy poměrně pravděpodobné, že v důsledku války nakonec ke stavbě školy v Bylanech už nedošlo. Navíc byly Bylany nuceny postarat se o uprchlíky z tehdy rakouské Haliče. K definitivnímu finančnímu vyrovnání za tyto běžence došlo až v květnu 1922, kdy obec uhradila dluh ve výši 837 K (tehdy již československých). Obecní zastupitelstvo se však zároveň usneslo, že další dluhy z dob války již hradit nebude.

Vedle přímého dopadu na obecní finance doléhala válka také na život jednotlivců. Především docházelo k předražování potravin, za nějž byli někteří z obyvatel obce dokonce odsouzeni k pokutám. V konečném důsledku však zvyšování cen potravin a vysoká válečná inflace měly především na selská hospodářství pozitivní dopad. Bylo totiž bez větších problémů možno splatit dluhy, které na gruntech v mnoha případech vázly a hrozily přerůst v exekuce (což sice nebyl přímo případ Bylan, ale běžně k podobným situacím docházelo v jiných částech země).

Během války pobývali v Bylanech též zajatci, využívaní - podobně jako v jiných obcích – k pomocným pracím v zemědělství. Ještě 23. listopadu 1918 zde byli přítomni Dušan Rosić a Srečko Simonović (oba Srbové) a Pavel Ciplonkov (Rus). Krátce poté však byli repatriováni. To již existovala samostatný stát, jehož vznik byl 30. října 1918 v Bylanech oslaven slavnostní schůzí obecního zastupitelstva „za příčinou dosažení samostatného státu československého“.

Krátce po válce došlo v obci k poměrně závažné změně – z Bílan se staly Bylany. Poprvé se název „Bylany“ objevuje na razítcích místí pošty (ta úřadovala v budově cihelny) v roce 1919. Razítka musela ze zákona uváděn úřední název obce, což je třeba zdůraznit. V zápisech ze zasedání obecního zastupitelstva se totiž stereotypně užívá označení „Bílany“ až do roku 1924, což je s ohledem na zažitost této podoby názvu obce pochopitelné. Zároveň krátce po vzniku samostatného státu v letech 1919-1920 došlo k elektrifikaci obce (místní rozvodná síť i transformátory byly obecním majetkem). To však stál v čele obce již Rudolf Petráň a Bylany otevřely novou kapitolu svých dějin v rámci Československé republiky.

Mgr. David Novotný, září 2007

Ve světové válce 1914-18 ztratili své životy:

BÁRTA FRANT. nar. 1891NEPOVÍM ANT. nar. 1892
DOSTÁL JOSEF nar. 1884PODMELA FRANT. nar. 1892
JINOCH FRANT. nar. 1884PODROUŽEK VÁC. nar. 1876
KAREŠ FRANT. nar. 1893PILNÝ JOSEF nar. 1881
KAREŠ JOSEF nar. 1896SEDLÁK JAN nar. 1883
KOMÍNEK KAREL nar. 1898ŠÍP JAROSLAV nar. 1876
MÁLEK JOSEF nar. 1887VÍŠA FRANT. nar. 1875
MLÁDEK JOSEF nar. 1896VRABEC JOSEF nar. 1873

ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!

Válečné vzpomínky

Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně)

Nahoru

© 2006, Obec Bylany | Vytvořilo studio Chrudim2000.cz | HTML 4.01 Strict | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.