Přeskočit navigaci | Přeskočit na hlavní obsah

Aktuality

Opravené jízdní řády s platností od 6.4.2020

Vydáno dne: 3.4.2020

linka čř. 620710 linka č. 620711

Informační leták Finančního úřadu Chrudim

Vydáno dne: 27.3.2020

Bezkontaktní způsob odevzdání daňových přiznání.

Omezení železniční dopravy v Pardubickém kraji

Vydáno dne: 27.3.2020

přehled omezení železniční dopravy s platností od 28.3.2020.

Informace pro podnikatele

Vydáno dne: 25.3.2020

Zveřejnění změny na železnici

Vydáno dne: 20.3.2020

Pardubický kraj

Sbírka zákonů částky 41/2020

Vydáno dne: 19.3.2020

Obecní úřad Bylany - INFORMACE

Vydáno dne: 18.3.2020

COVID-19

Krizové řízení - INFORMACE - pomoc seniorům

Vydáno dne: 17.3.2020

letáček na pomoc seniorům

Opatření hejtmana Pardubického kraje ze dne 17.3.2020

Vydáno dne: 17.3.2020

ke změně způsobu nástupu cestujících do vozidla a ke změně způsobu odbavení – tzn. zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi u všech dopravců veřejné linkové osobní dopravy na území Pardubického kraje.

OMEZENÍ PROVOZU Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 16.3.2020

z důvodu ochrany před koronavirem - do odvolání

UPOZORNĚNÍ na jízdní řády autobusových linek s avizovaným omezením pro

Vydáno dne: 13.3.2020

Mimořádné změny jízdních řádů - omezení provozu vybraných spojů

Sděleni ZŠ Heřmanův Městec

Vydáno dne: 12.3.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ k ochraně obyvatelstva

Vydáno dne: 10.3.2020

proti onemocnění COVID-19 - koronavir

Sdělení ZŠ Heřmanův Mšstec

Vydáno dne: 10.3.2020

Uzavření školy

ÚŘEDNÍ DOBA Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 6.2.2020

PO 8:00-11:30 12:30-17:00 hod. ST 8:00-11:30 12:30-15:00 hod.

Info firmy AVE - Svoz nebezpečného odpadu

Vydáno dne: 19.1.2020

Ukončen sběr pneumatik

Poplatky 2020 - informace

Vydáno dne: 9.1.2020

Poplatky TKO a PSI

Oznámení Obce Bylany k ukládání odpadu

Vydáno dne: 4.12.2019

ve sběrném dvoře firmy Recykling a.s. Chrudim

Informace Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 27.11.2019

Odpady 2020

Nový televizní signál DVB-T2

Vydáno dne: 14.11.2019

www MŠ Bylany

Vydáno dne: 30.3.2016

Mateřská školka Bylany má nové webové stránky:
Mateřská školka Bylany

CETIN existence nadzemních nebo podzemních sítí

Vydáno dne: 26.10.2015

Zdarma na vyžádání

Obecní knihovna - oznámení

Vydáno dne: 9.1.2015

Od 1.1.2015 je možné navštívit knihovnu v novém čase, a to KAŽDÝ ČTVRTEK od 15:00 do 17:00hod.

VS Chrudim - Informace

Vydáno dne: 20.1.2014

Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem dle §36 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění

Úřední deska

Vyhláška č 2020/004 MZE ČR - OOP

Vydáno dne: 3.4.2020

Opatření obecné povahy č. 17110/2020-MZE-16212

OMEZENÍ PROVOZU Obecního úřadu Bylany

Vydáno dne: 16.3.2020

z důvodu ochrany před koronavirem - do odvolání

Usnesení vlády ČR sb032-20-AK

Vydáno dne: 16.3.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ k ochraně obyvatelstva

Vydáno dne: 10.3.2020

proti onemocnění COVID-19 - koronavir

Rozpočtové opatření č. 9/2019 Obce Bylany

Vydáno dne: 13.1.2020

ze dne 16.12.2019

Vyhláška č. 2019/021 Opatření obecné povahy

Vydáno dne: 9.12.2019

MZe č.j. 639/2019-MZE-16212

Vyhláška č. 2019/004 MZeČR OOP

Vydáno dne: 5.4.2019

Č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Výroční zpráva Obce Bylany za rok 2018

Vydáno dne: 25.2.2019

zák.106/1999 O svobodném přístupu k informacím

Výzva ÚZSVM/HPU/6665/2018-HPU/VI

Vydáno dne: 23.8.2018

Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem na území obce Bylany

Odpověď na žádost GDPR 3892018

Vydáno dne: 18.6.2018

Odpověď na žádost č.j. 389/2018

Odpověď na žádost dle zákona 106,1999 Sb čj. 2552018

Vydáno dne: 6.4.2018

odpověď na žádost evidovanou pod č.j. Bl/255/2018

Žádost o informace dle zák.č. 106/1999 Sb. - Dluhy právnických osob

Vydáno dne: 26.3.2018

Žádost evidována pod č.j. Bl/255/2018

Vyhláška .č. 2018/004 ÚZSVM - výzva vlastníkům nemovitostí - AKTUALIZ

Vydáno dne: 22.2.2018

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Výroční zpráva obce Bylany 2017

Vydáno dne: 20.2.2018

Výroční zpráva obce Bylany o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2017

Vyhláška 2015/016 Výzva vlastníků nemovitostí

Vydáno dne: 27.8.2015

Informace pro veřejnost

Počasí

Počasí na zítřek Počasí na pozítří

OÚ Bylany

Bylany čp. 77, 538 01 Bylany
IČO: 00269905
DIČ: CZ00269905

Úřední hodiny:
Pondělí 8 - 18 hod.
Středa 8 - 18 hod.

Bank. účet:
5627 - 531/0100

Telefon: 469 687 133
E-mail: OU.Bylany@worldonline.cz
ID datové schránky: qmsa4he
WWW: http://www.bylany.cz

Město Chrudim

Informační portálek chrudimského regionu - www.Chrudim.info

Veřejná správa on-line

Veřejná správa on-line

Portál územních samospráv

Portál územních samospráv

Web kraje

Pardubický kraj

Východní Čechy

Dovolená Východní Čechy

Svazek obcí

Mikroregion Chrudimsko

Mikroregion západně od Chrudimi

Mikroregion západně od Chrudimi

Ověřená firma

Zemědělské družstvo v Bylanech

Rok 1950

Začátkem roku 1950 v souladu s politikou strany a vlády se začali někteří zemědělci po vzoru sovětských kolchozníků sdružovat do zemědělských družstev. Větší sedláci byli z obce vystěhováni a jejich pozemky byly předány k obdělávání státním statkům. V Bylanech vzniklo družstvo I.typu, které vlastnilo pouze některé zemědělské nářadí, ale hospodařil si každý na svém.

Rok 1953 - JZD Bylany

Od 1. ledna 1953 vzniklo v Bylanech Jednotné zemědělské družstvo III. typu. Zvířata byla svedena do větších stájí a na polích se pracovalo společně. Družstvo hospodařilo zhruba na polovině katastru, tj. asi na 160 ha zemědělské půdy. Na druhé polovině hospodařily Státní statky.

Vykonaná práce jednotlivých členů družstva se ohodnocovala pracovními jednotkami. Počet pracovních jednotek byl družstevníkovi přiznán podle vykonané práce. Koncem roku se zisk družstva po odpočtu 20% do nedělitelného fondu podělil celkovým množstvím přiznaných jednotek a tím vznikla jejich hodnota. Prvním rokem byla hodnota pracovní jednotky 5,20 Kčs. Denně si družstevník vydělával 1,5 až 2,5 pracovní jednotky. Když uvážíme, že v roce 1953 byla měnová reforma, byl takovýto příjem za práci v družstvu velmi skromný. Jako agronom jsem měl měsíčně přiznáno 26 prac. jednotek. Měsíčně byly vypláceny zálohy na pracovní jednotky v hodnotě 50% předpokládané výše. Postupně se jejich hodnota zvyšovala až na 26,- korun a to v roce 1959. Po vyúčtování roku byl zbytek jednorázově doplacen.

Družstvo se postupně vybavovalo nejnutnější mechanizací. V té době působila v Bylanech i traktorová stanice STS, která ve formě služeb zajišťovala základní obdělávání půdy. Prvním předsedou tohoto družstva Josef Musil, dále pak Oldřich Kučera a František Málek. Kanceláře družstva byly v čp. 8 u Petráňů.

Rok 1960 - JZD Přátelství Bylany

V roce 1960 se sloučila družstva Bylany a Lány. Současně byly zrušeny i státní statky v obou vesnicích. Na všech pozemcích KU Bylany a Lány začalo hospodařit sloučené družstvo Přátelství, které obhospodařovalo cca 600 ha r.p.

Po státních statcích jsme převzali kancelář v budově čp. 7 u Radoušů. Prvním předsedou družstva byl Josef Jirásek z Lánů. V roce 1961 a 1962 absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze a v té době byl předsedou František Grof. Po návratu z Vysoké školy se již inženýr Josef Jirásek znova ujal funkce předsedy. Po roce 1968 byl předsedou zvolen ing. František Kopecký.

V Lánech byla zahájena výstavba celého areálu živočišné výroby. V hospodářských objektech byly umístěny dílny a garáže pro mechanizaci. V Bylanech družstvo navázalo na tradici chovu plemenných prasat a vybudovalo celé středisko. Chov plemenných prasat byl nejvýraznějším zdrojem příjmu družstva. Protože družstvo hospodařilo na velmi úrodných pozemcích, byla struktura plodin pestrá. Mimo pěstování základních plodin, tj. cukrovky, obilovin, luštěnin a pícnin, se pěstovala i polní zelenina na semeno.

Začalo se s pěstováním námele. Spolupracovalo se se Šlechtitelskou stanicí Úhřetice, zejména s p. Zadražilem a Amlerem. Jejich vyšlechtěné odrůdy byly zasety jako srovnávací pokus a v příštím roce se mohlo set na větší plochu, což přinášelo dobré výnosy a kvalitu obilovin. Dále jsme navázali kontakt s Vysokou školou zemědělskou v Praze - profesor Petr a v Nitře - akademik Emil Špaldoň.

Do roku 1962 byly odměny družstevníků vypočítávány dle odpracovaných jednotek. V této době neplatili družstevníci zdravotní ani sociální pojištění. V roce 1962 byla zavedena pevná peněžní odměna a družstevníci meli práva a povinnosti jako v ostatních odvětvích národního hospodářství.

Rok 1975 - JZD 1. MÁJ Bylany

Od 1.1. 1975 byla sloučena stávající družstva Stolany-Skupice-Bylany. Celková výměra tohoto družstva byla 2500 ha s 550 členy. Družstvo obhospodařovalo pozemky v KU Bylany, Lány, Morašice, Janovice, část Zbyhněvic, Skupice, Stolany, Sobětuchy, Chrudim Vrcha, Rabštejnská Lhota a Smrkův Týnec. Sídlem družstva zůstaly Bylany. Hospodářské středisko zůstalo v Bylanech a ve Stolanech. Předsedou nově složeného družstva se stal Arnošt Buřval ze Stolan. Dalším předsedou byl zvolen ing. František Mikan ze Stolan. V Bylanech bylo vedení družstva, mechanizační středisko a areál chovu plemenných prasat. V ostatních obcích zůstaly některé další provozy.

Rostlinná výroba: mimo základní plodiny se rozšířilo pěstování česneku až na 30 ha. Heřmánek se pěstoval na 15-30 ha, rovněž námel se rozšířil až na 100-150 ha. Vedlejší výroba byla ve sklenících ve Stolanech. Zelenina jak polní tak ve sklenících se pěstovala ve spolupráci s Výzkumným ústavem zelinářským v Olomouci.

Ostatní činnosti: v budově kanceláří v Bylanech byla zřízena jídelna spojená s porážkou prasat. Specialitou byla možnost družstevníků předat vykrmeného vepře do družstevní porážky. Po ocenění si mohl družstevník postupně (každý týden) odebírat potřebné maso nebo masné výrobky.

Výroční členské schůze byly vzhledem k vysokému počtu členů konány ve větších sálech v okolí. Součástí výročních schůzí byly i kulturní pořady. Každý čtvrtý rok měl člen družstva nárok na rekreaci. Výměnné rekreace byly organizované s LPG Hinsdorf NDR. Každým rokem byly uapořádány zájezdy do družstev na Moravě - Bánov nebo na Slovensku - Prievidza. Mimo to se zajišťovaly návštěvy divadel. V Kulturním domě v Bylanech se rovněž pořádaly různé programy.

Začátkem roku 1990 se zástupci bývalého družstva Skupice rozhodli oddělit od stávajícího družstva a hospodařit samostatně. Po delších jednáních se oddělili i Stolanští a tak v Bylanech vzniklo zcela nové družstvo.

Rok 1990 - Družstvo Agricola Bylany

Po roce 1990 byla provedena transformace stávajícího družstva. Nová forma - DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ - se tvořilo podle nových pravidel s tím, že s jednotlivými vlastníky půdy v KU Bylany a Lány se uzavřely nájemní smlouvy na užívání pozemků. Družstvo současně zajišťovalo i restituce na pozemky pro ty vlastníky, kterým byly pozemky odebrány.

Po ukončení činnosti Sempry v Heřmanově Městci se působnost družstva rozšířila i na pozemky, které Sempra obhospodařovala. Družstvo Agricola začalo hospodařit asi na 1.000 ha zemědělské půdy a později až na 1.500 ha. Předsedou byl zvolen ing. František Kopecký a místopředseda ing. František Zita.

Organizace družstva byla jiná. Práce v družstvu zajišťují jednotliví podnikatelé, kteří si pronajali prostory a zemědělskou techniku družstva. Zemědělské práce družstvu fakturují. Podle stejných pravidel pokračovala i živočišná výroba. Později družstvo ukončilo chov skotu a prasat. Také i v tomto případě si některé stáje jednotliví podnikatelé pronajali a podnikají v nich.

Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně) Kliknutím zvětši fotografii (otevře se v novém okně)

Nahoru

© 2006, Obec Bylany | Vytvořilo studio Chrudim2000.cz | HTML 4.01 Strict | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek

Tato stránka je přístupná libovolným prohlížečem, nejlépe však vypadá v prohlížeči, který podporuje HTML 4.0 a CSS 2 (Internet Explorer od verze 5, Mozilla, Opera a další). Pokud čtete tuto zprávu, Váš prohlížeč zřejmě dostatečně nepodporuje CSS. Stránku sice vidíte bez pokročilejšího formátování, avšak veškerý obsah je plně přístupný i pro Vás.